Login

Firefox 45 ԵՎ Firefox for Android 45

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Նորամուծություններ՝

Firefox 45

* Instant browser tab sharing through Hello,
* Synced Tabs button in button bar,
* Tabs synced via Firefox Accounts from other devices are now shown in dropdown area of Awesome Bar when searching,
* Introduce a new preference (network.dns.blockDotOnion) to allow blocking .onion at the DNS level.

Firefox for Android 45

* Instant browser tab sharing through Hello,
* Synced Tabs button in button bar,
* Tabs synced via Firefox Accounts from other devices are now shown in dropdown area of Awesome Bar when searching,
* Introduce a new preference (network.dns.blockDotOnion) to allow blocking .onion at the DNS level.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 45-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 45-ը

Mozilla.org

Leave a Reply

*