Login

Firefox 31, Thunderbird 31 և Firefox Beta for Android 31

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները:  Firefox-ի նոր տարբերակում ավանդաբար տեղ են գտել մի շարք նոր հնարավոություններ: Իսկ ահա Thunderbird-ի նոր տարբերակը, երկարատև շտկումներից հետո, հասել է մյուս ծրագրերին. թողարկվել է 31-րդ թարմացումը: Մյուս կարևոր նորամուծությունը հայ օգտվողների համար վերաբերում է Firefox-ի՝ Անդրոիդի համար նախատեսված դիտարկիչին: Այսուհետ Firefox Beta for Android 31-ի կարգավորումներում հնարավոր է փոխել ծրագրի լեզուն և ընտրել հայերենը: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Մյուս նորամուծություններն են՝

Firefox 31

* Add the search field to the new tab page,
* Block malware from downloaded files,
* Partial implementation of the OpenType MATH table ,
* audio/video .ogg and .pdf files handled by Firefox if no application specified (Windows only).

Thunderbird 31

* Autocompleting email addresses now matches against any part of the name or email,
* Composing a mail to a newsgroup will now autocomplete newsgroup names.

Firefox Beta for Android 31

* Switch between any of Firefox for Android’s 54 supported languages without leaving the browser,
* Clear History control added to the history panel,
* PGamepad API finalized and enabled,
* Support URI autocomplete on Swype (and other composition focused) keyboards.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 31-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox Beta for Android 31-ը                                                                                                                                          

Mozilla.org

Leave a Reply

*