Login

Archive for the ‘Thunderbird’ Category

Firefox 40, Firefox for Android 40 ԵՎ Thunderbird 38.2.0…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Firefox 40-ը այժմ լիովին աջակցում է Windows 10-ը:

Այլ նորամուծություններ.

Firefox 40

* Added protection against unwanted software downloads,
* User can receive suggested tiles in the new tab page based on categories Firefox matches to browsing history (en-US only),
* Hello allows adding a link to conversations to provide context on what the conversation will be about,
* New style for add-on manager based on the in-content preferences style.

Firefox for Android 40

* Added protection against unwanted software downloads,
* Long press on back/forward navigation buttons in app menu to bring up history list.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 40-ը

Ներբեռնել Thunderbird 38-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 40-ը

Mozilla.org

Firefox 34, Firefox for Android 34 ԵՎ Thunderbird 31.3…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Firefox 34-ում ներդրվել են մի շարք նոր հնարավորություններ, որոնցից առանձնացնենք Firefox Hello ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս առցանց զանգեր, ինչպես նաև տեսազանգեր կատարել անմիջականորեն Firefox-ից: Ձեզ պարզապես հարկավոր է Firefox Hello ծառայության պատկերակի միջոցով ստանալ վեբ հղում, ուղարկել այն ցանկացած օգտվողի (ընդ որում պարտադիր չէ նրա դիտարկիչը լինի հենց Firefox-ը) և ստանալ զանգը: Հնարավոր է նաև պահպանել կոնտակտների ցանկը:

Եթե ծառայության պատկերակը դեռ չի երևում` հասցեի տողում գրեք about:config, փնտրեք loop.throttled-ը, փոխեք արժեքը false-ի և վերամեկնարկեք Firefox-ը: Պատկերակը կհայտնվի Լրացուցիչ գործիքներ և հնարավորություններ ցանկից:

Նորամուծություններ.

Firefox 34

* Firefox Hello real-time communication client,
* Easily switch themes/personas directly in the Customizing mode,
* Implementation of HTTP/2 (draft14) and ALPN,
* Recover from a locked Firefox process in the “Firefox is already running” dialog on Windows.

Firefox for Android 34

* Mirroring support for Chromecast,
* Added support for Prefer:Safe HTTP header,
* Browser theme refresh,
* Disabled SSLv3.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 34-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 34-ը

Mozilla.org

Firefox 33, Firefox for Android 33 ԵՎ Thunderbird 31.2…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Նորամուծություններ.

Firefox 33

* New HTTP cache provides improved performance including crash recovery,
* Display the number of found items in the find toolbar,
* Easier back, forward, reload, and bookmarking through the context menu,
* View historical use information for logins stored in password manager.

Firefox for Android 33

* Sending videos to Chromecast and Roku devices,
* Option added to clear data when quitting,
* Enhanced tab management,
* Slimmer and faster JavaScript strings.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 33-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 33-ը

Mozilla.org

Firefox 31, Thunderbird 31 և Firefox Beta for Android 31

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները:  Firefox-ի նոր տարբերակում ավանդաբար տեղ են գտել մի շարք նոր հնարավոություններ: Իսկ ահա Thunderbird-ի նոր տարբերակը, երկարատև շտկումներից հետո, հասել է մյուս ծրագրերին. թողարկվել է 31-րդ թարմացումը: Մյուս կարևոր նորամուծությունը հայ օգտվողների համար վերաբերում է Firefox-ի՝ Անդրոիդի համար նախատեսված դիտարկիչին: Այսուհետ Firefox Beta for Android 31-ի կարգավորումներում հնարավոր է փոխել ծրագրի լեզուն և ընտրել հայերենը: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Մյուս նորամուծություններն են՝

Firefox 31

* Add the search field to the new tab page,
* Block malware from downloaded files,
* Partial implementation of the OpenType MATH table ,
* audio/video .ogg and .pdf files handled by Firefox if no application specified (Windows only).

Thunderbird 31

* Autocompleting email addresses now matches against any part of the name or email,
* Composing a mail to a newsgroup will now autocomplete newsgroup names.

Firefox Beta for Android 31

* Switch between any of Firefox for Android’s 54 supported languages without leaving the browser,
* Clear History control added to the history panel,
* PGamepad API finalized and enabled,
* Support URI autocomplete on Swype (and other composition focused) keyboards.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 31-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox Beta for Android 31-ը                                                                                                                                          

Mozilla.org

Thunderbird 24-ը ամբողջովին հայերեն թարգմանությամբ

Mozilla ընկերությունը վերջապես թողարկեց Thunderbird-ի նոր՝ 24-րդ սպասված տարբերակը: Mozilla-ի փոստային այս ծրագրի նոր տարբերակում հայերեն թարգմանությունը թարմացվել է և խմբագրվել: Ինչ վերաբերում է ծրագրային փոփոխություններին, ապա հասանելի են մի շարք նորամուծություններ՝

* այժմ հաղորդագրությունների շղթաները կարող են անտեսվել կամ հսկվել,
* նամակները այժմ կարող են ուղարկվել նաև IDN հասցեների,
* Զրույցի ժամանակ օգտվողի մականունները հիշատակվելիս այժմ ընդգծվում են,
* IRC-ում, երկար հաղորդագրությունները այժմ կուղարկվեն մի քանի մասով:

Ինչպես Firefox-ը, այնպես էլ Thunderbird-ը հասանելի է Windows-ի, Linux-ի և Mac OS-ի համար:

      Ներբեռնել

       Ներբեռնել

       Ներբեռնել