Login

Բեռնոմների համար հասանելի են Mozilla Firefox 27-ը և Mozilla Thunderbird 24.3.0-ն…

 Firefox-ի նոր տարբերակում հիմնականում տեղ են գտել շտկումներ և բարելավումներ, որոնցից են՝

* You can now run more than one service at a time with Firefox SocialAPI, allowing you to receive notifications, chat and more from multiple integrated services,

* Enabled TLS 1.1 (RFC 4346) and TLS 1.2 (RFC 5246) by default,

* Anabled TLS 1.1 (RFC 4346) and TLS 1.2 (RFC 5246) by default,

* Ability to reset style sheets using ‘all:unset’,

* You can now choose to deobfuscate javascript in the debugger (see 762761),

* Added support for ES6 generators in SpiderMonkey (see blog post),

* Dashed line support on Canvas (see 768067)

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 27-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux-ի և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

 

Leave a Reply

*