Login

Firefox 33, Firefox for Android 33 ԵՎ Thunderbird 31.2…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Նորամուծություններ.

Firefox 33

* New HTTP cache provides improved performance including crash recovery,
* Display the number of found items in the find toolbar,
* Easier back, forward, reload, and bookmarking through the context menu,
* View historical use information for logins stored in password manager.

Firefox for Android 33

* Sending videos to Chromecast and Roku devices,
* Option added to clear data when quitting,
* Enhanced tab management,
* Slimmer and faster JavaScript strings.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 33-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 33-ը

Mozilla.org

Firefox 32 և Firefox for Android 32

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները:  Կարևոր նորամուծությունը հայ օգտվողների համար վերաբերում է Firefox-ի՝ Անդրոիդի համար նախատեսված դիտարկիչին: Այսուհետ Firefox for Android 32-ի կարգավորումներում հնարավոր է փոխել ծրագրի լեզուն և ընտրել հայերենը: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Մյուս նորամուծություններն են՝

Firefox 32

* New HTTP cache provides improved performance including crash recovery,
* Display the number of found items in the find toolbar,
* Easier back, forward, reload, and bookmarking through the context menu,
* View historical use information for logins stored in password manager.

Firefox for Android 32

* Switch between any of Firefox for Android’s 55 supported languages without leaving the browser,
* Clear History control added to the history panel,
* PGamepad API finalized and enabled,
* Locales added: Armenian [hy-AM], Basque [eu], Fulah [ff], Icelandic [is], Scottish Gaelic [gd], Welsh.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 32-ը

Ներբեռնել Firefox  for Android 32-ը                                                                                                                                          

Mozilla.org

Firefox 31, Thunderbird 31 և Firefox Beta for Android 31

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները:  Firefox-ի նոր տարբերակում ավանդաբար տեղ են գտել մի շարք նոր հնարավոություններ: Իսկ ահա Thunderbird-ի նոր տարբերակը, երկարատև շտկումներից հետո, հասել է մյուս ծրագրերին. թողարկվել է 31-րդ թարմացումը: Մյուս կարևոր նորամուծությունը հայ օգտվողների համար վերաբերում է Firefox-ի՝ Անդրոիդի համար նախատեսված դիտարկիչին: Այսուհետ Firefox Beta for Android 31-ի կարգավորումներում հնարավոր է փոխել ծրագրի լեզուն և ընտրել հայերենը: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Մյուս նորամուծություններն են՝

Firefox 31

* Add the search field to the new tab page,
* Block malware from downloaded files,
* Partial implementation of the OpenType MATH table ,
* audio/video .ogg and .pdf files handled by Firefox if no application specified (Windows only).

Thunderbird 31

* Autocompleting email addresses now matches against any part of the name or email,
* Composing a mail to a newsgroup will now autocomplete newsgroup names.

Firefox Beta for Android 31

* Switch between any of Firefox for Android’s 54 supported languages without leaving the browser,
* Clear History control added to the history panel,
* PGamepad API finalized and enabled,
* Support URI autocomplete on Swype (and other composition focused) keyboards.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 31-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox Beta for Android 31-ը                                                                                                                                          

Mozilla.org

Firefox 29-ի նոր տեսքը…

Firefox 29-ում առաջին հերթին լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվել արտաքին տեսքը, մասնավորապես ներդրվել է Australis UI-ը, որը մի նոր հարթության է բարձրացրել ծրագրի հարմարավետությունը, ճկունությունը և արագագործությունը: Mozila-ն փոխել է նաև Firefox Սինքը, այն այժմ շատ ավելի հարմար է և ապահով:

Մյուս նորամուծություններն են՝

*  Significant new customization mode makes it easy to personalize your Web experience to access the features you use the most,

*  A new, easy to access menu sits in the right hand corner of Firefox and includes popular browser controls,

*  leek new tabs provide an overall smoother look and fade into the background when not active,

*  An interactive onboarding tour to guide users through the new Firefox changes,

*  The ability to set up Firefox Sync by creating a Firefox account,

*  Gamepad API finalized and enabled…

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 29-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux-ի և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

Mozilla Firefox 28, Mozilla Thunderbird 24.4.0, Firefox for Android 30…

 Firefox-ի այս տարբերակում տեղ գտած նորամուծություններից են՝

* VP9 video decoding implemented,

* Mac OS X: Notification Center support for web notifications,

* Horizontal HTML5 audio/video volume control,

* Support for Opus in WebM,

* Now that spdy/3 is implemented support for spdy/2 has been removed and servers without spdy/3 will negotiate to http/1 without any penalty,

* Support for MathML 2.0 ‘mathvariant’ attribute,

* Various security fixes.

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 28-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux-ի և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

 

Բեռնոմների համար հասանելի են Mozilla Firefox 27-ը և Mozilla Thunderbird 24.3.0-ն…

 Firefox-ի նոր տարբերակում հիմնականում տեղ են գտել շտկումներ և բարելավումներ, որոնցից են՝

* You can now run more than one service at a time with Firefox SocialAPI, allowing you to receive notifications, chat and more from multiple integrated services,

* Enabled TLS 1.1 (RFC 4346) and TLS 1.2 (RFC 5246) by default,

* Anabled TLS 1.1 (RFC 4346) and TLS 1.2 (RFC 5246) by default,

* Ability to reset style sheets using ‘all:unset’,

* You can now choose to deobfuscate javascript in the debugger (see 762761),

* Added support for ES6 generators in SpiderMonkey (see blog post),

* Dashed line support on Canvas (see 768067)

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 27-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux-ի և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

 

Mozilla Firefox 26 – Հայերեն տարբերակը…

 Firefox 26-ի նորամուծությունները՝

* All Java plug-ins are defaulted to ‘click to play’,

* Password manager now supports script-generated password fields,

* Updates can now be performed by Windows users without write permissions to Firefox install directory (requires Mozilla Maintenance Service),

* Support for H.264 on Linux if the appropriate gstreamer plug-ins are installed,

* Support for MP3 decoding on Windows XP, completing MP3 support across Windows OS versions,

* Social API now supports Social Bookmarking for multiple providers through its SocialMarks functionality (see MDN docs),

* New App Manager allows you to deploy and debug HTML5 webapps on Firefox OS phones and the Firefox OS Simulator.

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 26-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux-ի և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

 

Բեռնումների համար հասանելի է Firefox 25-ը…

 Firefox 25-ի նորամուծությունները՝

* Web Audio support,

* The find bar is no longer shared between tabs,

* If away from Firefox for months, you now will be offered the option to reset it to its default state while preserving your essential information,

* Resetting Firefox no longer clears your browsing session,

* CSS3 background-attachment:local support to control background scrolling,

* Many new ES6 functions implemented,

* iframe document content can now be specified inline.

Ինչպես միշտ, կարող եք ներբեռնել Firefox 25-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

 

Թողարկվել է Firefox 24-ը. Հայերեն թարգմանությունը պատրաստ է 100%-ով…

   Mozilla ընկերությունը թողարկել է Firefox 24-ը: Նոր տարբերակը կարևորենք առավելապես այն հանգամանքով, որ վերջապես Firefox-ի հայերեն թարգմանությունը պատրաստ է 100%-ով: Հայերեն թարգմանությունը Mozilla-Հայաստան համայնքի ջանքերով ոչ միայն հասցվել է ավարտին, այլև այս ընթացքում հայերեն թարգմանության մեջ կատարվել են կարևոր ուղղումներ, շտկումներ և խմբագրումներ: Բացի դա` աշխատանքներ են կատարվել Mozilla-ի պաշտոնական կայքի բովանդակային որոշ էջերի հայերեն թարգմանության ուղղությամբ, այնպես որ այժմ Mozilla-ի կայքի մի շարք կարևոր բովանդակային էջեր հայ օգտվողներին հասանելի են հայերեն լեզվով: Միաժամանակ նշենք նաև, որ շարունակվում են Firefox-ի բջջային վարկածի՝ Firefox for Android-ի հայերեն թարգմանության աշխատանքները, մանրամասները՝ Միացի՛ր էջում…

Firefox 24-ի նորամուծությունները՝

* Mac OS X 10.7-ի և ավելի բարձր տարբերակի համար հավելվել է scrollbar-ի նոր ոճ,

* հավելվել է Փակել ներդիրները աջից հնարավորությունը,

* այժմ հնարավոր է բացել Զրույցը սոցիալական ցանցում նոր պատուհանում՝ վահանակը պարզապես տեղափոխելու միջոցով,

* լավարկվել է աշխատանքը գամված ներդիրների հետ,

* բարձրացվել է նոր ներդիր էջ բացելու արագագործությունը,

* այլ շտկումներ և ուղղումներ:

Կարող եք ներբեռնել Firefox 24-ի հայերեն տարբերակը ինչպես Windows-ի, այնպես էլ Linux և Mac OS-ի համար…

Ներբեռնել

Ներբեռնել                                                                                                                                              

Ներբեռնել

Mozilla.org

Thunderbird 24-ը ամբողջովին հայերեն թարգմանությամբ

Mozilla ընկերությունը վերջապես թողարկեց Thunderbird-ի նոր՝ 24-րդ սպասված տարբերակը: Mozilla-ի փոստային այս ծրագրի նոր տարբերակում հայերեն թարգմանությունը թարմացվել է և խմբագրվել: Ինչ վերաբերում է ծրագրային փոփոխություններին, ապա հասանելի են մի շարք նորամուծություններ՝

* այժմ հաղորդագրությունների շղթաները կարող են անտեսվել կամ հսկվել,
* նամակները այժմ կարող են ուղարկվել նաև IDN հասցեների,
* Զրույցի ժամանակ օգտվողի մականունները հիշատակվելիս այժմ ընդգծվում են,
* IRC-ում, երկար հաղորդագրությունները այժմ կուղարկվեն մի քանի մասով:

Ինչպես Firefox-ը, այնպես էլ Thunderbird-ը հասանելի է Windows-ի, Linux-ի և Mac OS-ի համար:

      Ներբեռնել

       Ներբեռնել

       Ներբեռնել